Home Product Price Service & Support Download About us Dealer Zone Site Map
Service & Support
 
 
นโยบายการรับประกันสินค้าและการให้บริการ
 
   ทางบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกประเภทที่ลูกค้าซื้อจากทางบริษัทฯ โดย จะเริ่มรับประกันจากวันที่ซื้อสินค้า (Invoice) หรือ จากสติ๊กเกอร์ รับประกันของทางบริษัทฯ ที่ติดอยู่ที่ตัวสินค้า สินค้าที่รับประกันต้องเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุ, การบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี, อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ, ตกหล่น, ถูกน้ำหรือของเหลว, สารเคมี, การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี, คราบสนิม (Oxide), สัตว์หรือแมลง และความผิดพลาดอื่นๆ เช่น แตก,หัก, บิด,บิ่น,งอ,ร้าว,ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้นๆ
 
Warranty Void

บริษัท
รูป Warranty Void
หมายเหตุ
เป็น Expire Date Void
เช่นดังภาพ หมายถึง หมดประกันเดือน 8 ปี 2009 สินค้ามี Warranty Term 5 ปี แสดงว่าสินค้าถูกขายไปเมื่อ เดือน 8 ปี 2004
เป็น Sale Void
เช่นดังภาพ หมายถึง ถูกขายไปเมื่อเดือน 8 ปี 2006 สินค้ามี Warranty Term 5 ปี แสดงว่าสินค้าจะหมดประกันใน เดือน 8 ปี 2011

Warranty Condition
 
ทางบริษัทฯ ได้กำหนด เงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกประเภท ดังต่อไปนี้
 
 • สินค้าที่นำมาเปลี่ยน หรือส่งซ่อม จะต้องมีสติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ (void) หรือ หมายเลขรุ่น (Serial Number) ในสภาพที่สมบูรณ์
 • ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยน และซ่อมสินค้าในกรณีที่เสียหรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น
 • ในกรณีที่ทางบริษัทฯไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขสินค้าที่ลูกค้านำมาเคลมได้ ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน , รุ่นใกล้เคียง , เสนอให้ลูกค้าทำการ Upgrade สินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า โดยลูกค้าจะจ่ายเงินเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น หรือ คืนเป็นเงินซึ่งทางบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
 • สินค้าที่เสียภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 7 วันทำการ และสินค้าที่เสียหลังจาก 30 วัน นับจาก วันที่ซื้อ ทางบริษัทๆ จะเปลี่ยนสินค้าให้ภายในระยะเวลา 15-45 วันทำการ โดยมีเงื่อนไข ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์เดิมมาคืนให้ครบชุด (กล่อง, Driver, คู่มือ, สายต่างๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์)
 • กรณีสินค้าที่มี Sticker HOT SWAP ลูกค้า Walk In สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายใน 30 นาที (เฉพาะสินค้าที่ซื้อภายใน 30 วัน)
 • สินค้าบางประเภทที่มีบัตรรับประกันแนบลูกค้าจะต้องเก็บบัตรรับประกันไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องนำบัตรรับประกันมาแสดงให้ทางบริษัทฯด้วยทุกครั้งเมื่อส่งสินค้าซ่อม
 • กรณีทางบริษัทฯจะต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมหรือเคลมสินค้าเป็นระยะเวลานานและ ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอสินค้า ดังกล่าวทางบริษัทฯ จะแจ้งหมายกำหนดการที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าคืนเป็นระยะ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับ ข้อมูล และ โปรแกรมใดๆที่เก็บอยู่ในสินค้าประเภทสื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้านำมาส่งเคลมกับบริษัทฯ เช่น Harddisk ( Internal , External ), Floppy Disk , Zip Disk , Flash memory ,Flash Drive , เครื่องเล่น MP3 และอื่นๆ
 • ของแถม หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ (Accessories) เช่น หูฟัง, ฝาลังถ่าน, Remote, Battery ไม่มีการรับประกัน
 • ศูนย์บริการ ALC service center และ ALC service Drop Points ทุกสาขาสามารถรับบริการสินค้าของ ALC ทุกชนิดโดยสินค้าประเภทที่เป็น Digital Lifestyle ที่สามารถทดสอบ และแก้ไขได้เลย เช่น MP3, Memory card ---> จะทำการทดสอบหรือ Update Firmware ให้ แต่หากเป็นสินค้า DIY เช่น Motherboard, VGA card ---> ที่ต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบร่วมอื่น ๆ ตามเงื่อนไขการใช้งานของลูกค้า หรือที่ต้องใช้เวลาในการทดสอบเป็นเวลานาน จะทำการส่งเข้าสำนักงานใหญ่เพื่อทดสอบโดยละเอียด และจะแจ้งผลให้กับลูกค้าทราบต่อไป
 
Hot Swap
 
รายการสินค้าในกลุ่ม Hot Swap (เปลี่ยนสินค้าภายใน 30 วัน) โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Hot Swap ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า Hot Swap
 • เปลี่ยนสินค้าภายใน 30 วัน (นับจากวันที่ซื้อ)
 • ลักษณะสินค้าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ
 • เป็นสินค้าที่มีอาการเสียจริง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • บรรจุภัณฑ์พร้อมด้วยอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • เปลี่ยนได้ ณ ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่
1. Service Center  สำนักงานใหญ่  0-2685-8868
 • ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
ทางบริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะสินค้าผิดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • Label แสดง Logo และรุ่นของผลิตภัณฑ์ รวมถึง Serial Number หลุดลอก / สูญหาย อันทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 • PCB บิ่น โค้งงอ จากการตกกระแทก หรือใช้งานผิดวิธีของผู้ใช้งาน
 • Chipset บนตัวแรม หลุดออก / สูญหาย / มีรอยร้าว อันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท
 • แผง Golden Finger หลุดร่อน / มีรอยไหม้ / คราบ Oxide / คราบสนิม และมีความเสียหายอันสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิได้เกิดจากการใช้งานปกติ
 • มีคราบ Oxide หรือคราบสนิม บนแผง PCB หรือตาม Chipset อันเกิดจากความชื้น และก่อให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์
 • แผงวงจรบนตัวแรม เกิดความเสียหาย เช่น ลายปริ้นขาด / ลอก หรือ การแก้ไขดัดแปลงโดยผู้ใช้งาน
 
Out Off Warranty Condition
 
ทางบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการรับซ่อมสินค้าที่ อยู่นอกเงื่อนไขรับประกันสินค้า ของทางบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 
 1. สินค้าหมดระยะเวลาการรับประกันโดย ดูจากสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าหรือตรวจสอบประวัติการขาย
 2. สติกเกอร์รับประกันสินค้ามีการขูดขีด แก้ไข ลบเลือน หรือฉีกขาด เคลื่อนย้าย ถูกทำลาย หรือ มีสติ๊กเกอร์อื่นปิดทับอยู่ หรือ Serial Number ฉีกขาดลบเลือน
 3. สินค้ามีการดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม รวมถึงการติดตั้ง และการใช้งานไม่ถูกวิธี ตามที่คู่มือสินค้าระบุ มีรอยแตกหัก ไหม้ ของแผงวงจร หรือที่ตัว Chip มีรอยขีดข่วนอันทำให้แผงวงจรขาด ถูกน้ำ,ของเหลว หรือสารเคมี , ส่วนประกอบไม่ครบ ขาหรือเข็มแตกหัก Connector, SCSI แตก หรือหลุด, PCB ที่มีรอยไหม้ ลายวงจรหลุดร่อน มีรอยบาดลึก จนทำให้ลายวงจรขาด หรือพิสูจน์ได้ว่าถูกทำการซ่อมแซม หรือแก้ไข ดัดแปลง จากที่อื่นมาก่อน กรณีเป็นสินค้าที่เป็นกลไกรวมอยู่กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น HDD, CD-ROM, CD-RW, DVD ซึ่งพิสูจน์ ได้จากสภาพภายนอกว่าได้ถูกเปิด โดยสามารถตรวจสอบได้จาก Void หรือแถบกาวของ Supplier ถูกแกะออก
 4. ความเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ถูกน้ำหรือของเหลว, ตกน้ำ เป็นต้น
 5. กรณีมีสิ่งแปลกปลอมอันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้นๆ เช่น มดเข้าไปทำรัง ร่องรอยฉี่หนู รังปลวก เป็นต้น
 6. สินค้าทุกประเภทที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันแต่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน(ตามข้อที่ 1-5) หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะซ่อมทางบริษัท ฯ จะรับซ่อม โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • คิดค่าบริการซ่อมสินค้าตามอัตราที่ทางบริษัทฯกำหนด
  • รับประกันการซ่อม 30 วัน (อาการเสียเดิม)
 7. สินค้าที่จะต้องส่งซ่อมกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ทางบริษัทฯ จะแจ้งราคาค่าซ่อมให้ลูกค้าทราบก่อน เมื่อได้รับการอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า ทางบริษัทฯจึงจะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าวไปซ่อมกับบริษัทผู้ผลิตในขั้นตอนต่อไป
 
อัตราค่าบริการ
 
 1. Mainboard มีอัตราค่าบริการ ดังนี้
  • ค่าบริการ 300 บาท (ไม่รวม VAT) โดยบริษัทจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าทดแทนให ้และระยะประกันคงเดิม ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
        - Slot หรือ Socket ต่างๆ ที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติก เช่น RAM, IDE, PCI, VGA แตก, หัก, งอ, บิ่น โดยไม่ทำให้แผงวงจรเสียหาย
        - Port ต่าง ๆ เช่น PS2, LPT, USB, LAN, Sound แตก, หัก, งอ, บิ่น หรือเป็นคราบสนิม โดยไม่ทำให้แผงวงจรเสียหาย
        - อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ เช่น RLC แตก, หัก, บิ่น, ไหม้, ขางอ, หลุดหาย โดยไม่ทำให้แผงวงจรเสียหาย
  • ค่าบริการ 900 บาท (ไม่รวม VAT) โดยบริษัทจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าทดแทนให้ และระยะประกันคงเดิม ในกรณี CPU Socket ทุกรุ่นชำรุด เช่น แตก, หัก, บิ่น, ขางอ, ไหม้, โดนของเหลว, เป็นคราบ Oxide โดยไม่ทำให้แผงวงจรเสียหาย
  • สินค้าสิ้นสุดการรับประกัน ในกรณี (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมโดยซ่อมได้หรือไม่ได้คืนตัวเดิมและสินค้าหมดประกัน)
        - แผงวงจรได้รับความเสียหายในทุกกรณี เช่น แตก,หัก,บิ่น,งอ,ไหม้,โดนของเหลว,เป็นคราบ Oxide
        - Warranty void, Serial Number หรือ Label ที่ติดกับตัวสินค้า ขาด,ไหม้,หลุด,ลอกหรือไม่สามารถอ่านได้
        - มีการซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์หรือดัดแปลงสินค้ามา

 2. Monitor ทั้งชนิด CRT และ LCD โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้
  • ชนิด 15” = 500 บาท
  • ชนิด 17” และสูงกว่า = 700 บาท
 3. สินค้า Power Supply มีอัตราค่าบริการ ดังนี้
  • สำหรับ PC ค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท
  • สำหรับ Server ค่าบริการเริ่มต้นที่ 400 บาท
 4. สินค้า Display Card มีอัตราค่าบริการ ดังนี้
  • ค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท
 5. สินค้า Mouse USB หรือ Wireless / Keyboard USB หรือ Wireless มีอัตรค่าบริการ ดังนี้
  • ค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท
 6. สินค้า MP3 Player มีอัตราค่าบริการ ดังนี้
  • ค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท
 7. สินค้า UPS (ราคาไม่รวม Battery) มีอัตราค่าบริการ ดังนี้
  • ค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท
 8. สินค้า ลำโพง (Speaker ) มีอัตราค่าบริการ ดังนี้
  • ค่าบริการเริ่มต้นที่ 400 บาท
 9. สินค้า or BARE BONE (No Software support) มีอัตราค่าบริการ ดังนี้
  • Flash BIOS Only = 150 บาท
  • Repair = 500 บาท
 10. สินค้าอื่น ๆ นอกเหนือจากจากรายการ ค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท

  รายละเอียดอื่น ๆ

  • ในส่วนของสินค้าที่ระบุค่าบริการเริ่มต้น หากค่าซ่อมมากกว่าที่ระบุทางบริษัทจะมีการแจ้งราคาค่าบริการลูกค้าก่อน
  • ในกรณีที่สินค้าที่นำมาซ่อมมีการระบุประเภท, ขนาดหรือ Specification ไม่ชัดเจนทางบริษัทจะมีการแจ้งราคาค่าบริการลูกค้าก่อนเสมอ
  • ราคาค่าซ่อมรวมอะไหล่ (ยกเว้น FBT สำหรับ CRT Monitor และ Battery สำหรับ UPS จะทำการแจ้งราคาลูกค้าก่อน)
  • ราคายังไม่รวม VAT
  • รับชำระเป็นเงินสด
  • ซ่อมไม่ได้ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • ในกรณีที่สินค้าที่นำมาซ่อมไม่พบอาการเสียทางบริษัทคิดค่าบริการตรวจเช็ค 150 บาท
  • รับประกัน 30 วัน สำหรับอาการเสียเดิมและอะไหล่เดิม
  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่มารับสินค้า, ลูกค้าไม่ติดต่อกลับหรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อได้ตามหมายเลขที่ให้ไว้ ภายใน 90 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการนำสินค้าไปบริจาคหรือทำลายตามเห็นสมควร
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง สำหรับราคาที่เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับ Supplier
 
HOT SWAP SERVICE
 
 1. HOT SWAP
 2. ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์เดิมมาคืนให้ครบชุด (กล่อง, Driver, คู่มือ, สายต่างๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์)
 
Credit Note Policy
 
   ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนเงินลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าส่งเคลมสินค้า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือรุ่น ทดแทน เปลี่ยนคืนให้ลูกค้าได้ โดยทางบริษัทฯ จะคำนวนด้วยวิธีการหักค่าเสื่อมสภาพของสินค้า ตามอายุการใช้งาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
สินค้ารับประกัน 1 ปี
1 เดือนแรก (ภายใน 30 วัน) คืนเงิน 100% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 2-3 คืนเงิน 90% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 4-6 คืนเงิน 70% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 7-9 คืนเงิน 50% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 10-12 คืนเงิน 30% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
หลังจากเดือนที่ 12 หรือ 1 ปี ไม่คืนเงิน    
       
สินค้ารับประกัน 3 ปี
1 เดือนแรก (ภายใน 30 วัน) คืนเงิน 100% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 2-6 คืนเงิน 95% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 7-12 คืนเงิน 80% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 13-24 คืนเงิน 60% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 25-36 คืนเงิน 30% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
หลังจากเดือนที่ 36 หรือ 3 ปี ไม่คืนเงิน    
       
สินค้ารับประกัน 5 ปี
1 เดือนแรก (ภายใน 30 วัน) คืนเงิน 100% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 2-12 คืนเงิน 95% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 13-24 คืนเงิน 80% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 25-36 คืนเงิน 60% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 37-48 คืนเงิน 40% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
เดือนที่ 49-60 คืนเงิน 20% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
หลังจากเดือนที่ 60 หรือ 5 ปี ไม่คืนเงิน    
       
หมายเหตุ
 
 1. กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ในการขอ Upgrade สินค้าเป็นรุ่นใหม่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเสื่อมสภาพ สินค้าตัวเดิมของลูกค้าตามอัตราข้างต้น
 2. กรณีลูกค้าไม่สามารถนำ Invoice ณ วันที่ซื้อมาแสดงให้ทางบริษัทฯตรวจสอบได้ทางบริษัทฯจะคิดค่าเสื่อมสภาพโดย ตรวจสอบ จากราคาขายปัจจุบันของบริษัทฯ
 
Technical Hotline Service
 
 1. สำหรับลูกค้าทั่วไป สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค เพื่อขอคำปรึกษา และแก้ไขปัญหาได้ที่ เบอร์ 02-685-8868
 2. สำหรับงาน SI หรืองาน Project (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) สามารถโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค เพื่อขอคำปรึกษา และแก้ไขปัญหา ได้ที่เบอร์ 02-685-8868
 
Transportation Service
 
 • สำหรับลูกค้าที่เป็น Dealer ทั้งในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล บริษัท ฯ ยินดีบริการขนส่งสินค้า โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการส่งซ่อม และสามารถฝากสินค้ามากับเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดเส้นทางการให้บริการ ดังนี้
- สายที่ 1 นนทบุรี ,เซียร์รังสิต , ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต , เซ็นทรัลลาดพร้าว ,รามอินทรา
- สายที่ 2 บางนา, ศรีนครินทร์, ซีคอนสแควร์, ไอทีมอลล , เสรีเซ็นเตอร์, สมุทรปราการ, เดอะมอลล์บางกะปิ
- สายที่ 3 เพชรเกษม ,บางแค , ราษฎร์บูรณะ, นครปฐม , สุพรรณบุรี , พาต้าปิ่นเกล้า
- สายที่ 4 พันธุ์ทิพย์ , ถนนเพชรบุรี , NTC
     
 • สำหรับลูกค้า Dealer ต่างจังหวัด ทางบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมบริษัทฯขนส่งที่ให้บริการขนส่งทั่วประเทศ โดยสามารถใช้บริการ ของบริษัท ฯ ขนส่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้
- ภาคใต้ บริษัทขนส่ง SDS
- ภาคเหนือ บริษัทขนส่ง Nim express, NTC ,HWL
- ภาคกลาง บริษัทขนส่ง HWL , CLT
- ภาคตะวันออก บริษัทขนส่ง NTC , CLT
- ภาคอีสาน บริษัทขนส่ง ดอกอ้อ , HWL
     
 
 • ข้อมูลบริษัทขนส่งที่ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการได้
บริษัทเซ้าท์เทิร์น ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส จำกัด (SDS) ขนส่งภาคใต้
>> ศูนย์กรุงเทพ ฯ   โทร: 02-943-5353, 02-943-8382, 087-370-8787 Fax: 02-943-6677
>> ศูนย์ สุราษฎร์ธานี โทร: 077-269-194, 081-694-7888, 084-625-6444
>> ศูนย์หาดใหญ่ โทร: 074-457-219, 081-542-8367, 086-957-7864
>> ศูนย์ภูเก็ต โทร: 076-234-393, 081-539-3339
>> ศูนย์ชุมพร โทร: 077-576-416, 087-464-4491
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวลิน ทรานสปอร์ต (CLT) ขนส่งภาคกลาง ตะวันออก และ ตะวันตก
>> ศูนย์กรุงเทพ ฯ   โทร: 02-943-5058, 086-336-7135, 081-341-6963 Fax: 02-943-5059
บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด (ITT) ขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ศูนย์กรุงเทพ ฯ     โทร: 02-936-8801-2, 081-423-2252, 081-717-9201
>> ศูนย์ขอนแก่น   โทร: 043-346-6823, 086-375-4505, 081-717-9201
>> ศูนย์อุบลราชธานี   โทร: 045-269-9699, 085-026-9300, 086-375-4501
>> ศูนย์นครราชสีมา   โทร: 044-371-180, 086-936-9273, 086-375-4502
>> ศูนย์อุดรธานี   โทร: 042-321-1204, 086-375-4506
บริษัท NIM Express ขนส่งภาคเหนือ
>> ศูนย์เชียงใหม่    โทร: 086-430-3816-7, 053-244-801
>> ศูนย์เชียงราย     โทร: 086-430-3815 , 053-718-047
>> ศูนย์พะเยา  โทร: 086-430-3830, 054-484-377
>> ศูนย์แพร่  โทร: 086-430-3823, 054-533-718
>> ศูนย์ลำปาง  โทร: 086-430-3843, 054-218-914
>> ศูนย์ลำพูน  โทร: 086-430-3890, 053-553-854-6
>> ศูนย์นครสวรรค์  โทร: 089-703-2304, 056-245-073
>> ศูนย์พิษณุโลก  โทร: 086-430-3839, 055-210-747
บริษัท เอช.ดับบลิว.ลอจิสติกส์ จำกัด (HWL) ขนส่งภาคเหนือ
>> ศูนย์กรุงเทพ ฯ    โทร: 02-713-1160-4  Fax: 02-713-1166-7
>> ศูนย์สุราษฎร์ธานี   โทร: 077-253-320
>> ศูนย์หาดใหญ่    โทร: 074-220-959
>> ศูนย์ย่อยชุมพร   โทร: 081-082-0468
>> ศูนย์ขอนแก่น   โทร: 043-341-124
>> ศูนย์นครราชสีมา    โทร: 044-270-489
>> ศูนย์เชียงใหม่      โทร: 053-200-111
>> ศูนย์ตาก   โทร: 081-430-4105
 
ลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เมื่อมีความประสงค์ที่จะเคลมสินค้าให้ปฏิบัติดังนี้
 
 1. กรอกแบบฟอร์มเอกสารแจ้งเคลมสินค้า หรือใบส่งสินค้าสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด แล้ว Fax เอกสารส่งไปที่ เบอร์ 02-685-8826
     - ลูกค้ากรุงเทพฯ เบอร์ 02-685-8800 ต่อ 8834
     - ลูกค้าต่างจังหวัด เบอร์ 02-685-8800 ต่อ 8835 หรือ แผนกบริการสำนักงานใหญ่
 2. ลูกค้าจะต้องบรรจุสินค้าเคลม ด้วยวัสดุกันกระแทก และระบุจำนวนชิ้นบนกล่องพร้อมเลขที่เอกสารอ้างอิงลูกค้าภายในกล่อง ก่อนบรรจุลงกล่องให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง กรณีที่สินค้าเสียหายจากการขนส่งมาจากทางลูกค้าทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
 3. จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการ (Service) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 และระบุว่าเคลมจากลูกค้ากรุงเทพ หรือต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการมากยิ่งขึ้น
 4. สำหรับลูกค้า (Dealer) ต่างจังหวัด จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. ลูกค้า (Dealer) ที่มีความประสงค์ที่จะส่งสินค้าเสียมาเคลมกับทางบริษัทฯ ลูกค้าต้องนำสินค้าที่ผ่านการบรรจุกล่องปิดผนึก และ ติดป้าย ชื่อ และที่อยู่ของบริษัทฯอย่างชัดเจน นำส่งหรือแจ้งให้บริษัทฯจัดส่งเข้าไปรับสินค้า ตามบัญชีรายชื่อบริษัทฯ ขนส่งที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้น พร้อมแจ้งประเภท และสภาพสินค้าที่จะส่งมาเคลมกับทางบริษัทฯ จัดส่งทราบว่าสินค้าประเภทใดสภาพเป็นอย่างไร และทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระเงินค่าขนส่งสินค้าเคลมให้ลูกค้า
  2. การส่งสินค้าเคลมกลับคืนให้กับลูกค้าทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งบริษัทฯขนส่งที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของทางบริษัทฯ ข้างต้น ให้เข้ามารับ สินค้าพร้อมแจ้งประเภท และสภาพของสินค้าและระบุจำนวนชิ้นที่ส่งคืน (เอกสารส่งสินค้าเคลม) ที่จะส่งคืนกลับไปยังลูกค้าให้กับบริษัทฯ จัดส่งและลูกค้าทราบพร้อมทั้ง หมายกำหนดการเบื้องต้นว่า สินค้าจะจัดส่งถึงลูกค้าในวันใด โดย ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระเงินค่าขนส่งสินค้าเคลมกลับคืนให้ลูกค้า และขอใบรับฝากส่งสินค้าจากทางบริษัทฯ ขนส่ง
  3. ทางบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกกับลูกค้าในการจัดหาบริษัทฯ ขนส่งที่มีความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้า กับลูกค้าครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเท่านั้น แต่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าทุกกรณี
  4. กรณีลูกค้าส่งสินค้าเคลมมายังบริษัทฯ โดยผ่านบริษัทฯ จัดส่งและเกิดความเสียหายใดๆ ต่อสินค้าอันเป็นความผิดพลาดจาก ทางบริษัทฯ ขนส่งหรือลูกค้าบรรจุหีบห่อมาไม่ดี เมื่อทางบริษัทฯ พบเห็นสินค้าเสียหายดังกล่าวจะรีบดำเนินการแจ้งให้ทางบริษัทฯ จัดส่งและลูกค้าทราบในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายในวันถัดไป หลังจากนั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการเจรจาในเรื่องความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ จัดส่งโดยตรง
  5. กรณีทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าเคลมกลับคืนลูกค้าโดยผ่านบริษัทฯ ขนส่ง และเกิดความเสียหายใดๆ ต่อสินค้าอันเป็นความผิดผลาด จากทางบริษัทฯ ขนส่ง เมื่อทางลูกค้าพบเห็นสินค้าเสียหายดังกล่าวจะต้อง รีบดำเนินการแจ้งให้ทางบริษัทฯ จัดส่ง และทางบริษัทฯ ทราบในวันเดียวกันหรืออย่างช้าภายในวันถัดไป หลังจากนั้นทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเจรจาในเรื่องความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ ขนส่งโดยตรง
   บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเงื่อนไขการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ลูกค้า สามารถ Update นโยบายการให้บริการล่าสุดได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ
 
หมายเหตุ : นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
Alliance & Link Corporation Product List Price Update Service & Support Contact us About us Download Webboard
 Copyright© 2000-2014 Alliance & Link Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.